Facebook Topi

Chính sách bảo mật

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

Website https://www.topi.vn và ứng dụng TOPI (“TOPI”) được phát triển, sở hữu, sử dụng và vận hành bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM (“Công ty” hoặc “VAM”).

Bản Điều khoản sử dụng này đưa ra những nguyên tắc, điều kiện chung trong hoạt động của người dùng trên TOPI, TOPI nhằm định hướng các hoạt động của bạn được phù hợp với các quy định của pháp luật.. Bằng cách chỉ rõ quyền và nghĩa vụ của bạn khi tham gia các hoạt động trên TOPI cũng như quyền và nghĩa vụ của TOPI, TOPI nỗ lực để cung cấp đến bạn một môi trường tương tác thú vị và đảm bảo các yếu tố lành mạnh, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật.

Các quy định trong Bản Điều khoản sử dụng này được đăng tải công khai trên website https://www.topi.vn và ứng dụng TOPI và sẽ tạo thành thỏa thuận đầy đủ giữa bạn với Công ty cũng như với các người dùng khác liên quan tới mọi hoạt động trên TOPI.

Trước khi tham gia hoạt động trên TOPI, Bạn được yêu cầu phải chắc chắn rằng mình đã đọc, hiểu và nhấn nút đồng ý với tất cả các nội dung mà Công ty đưa ra dưới đây. Kể từ khi bạn nhấn nút đồng ý với tất cả nội dung của Bản Điều khoản sử dụng này, Bản điều khoản sử dụng này có giá trị ràng buộc tương đương một Hợp đồng được ký kết giữa Công ty và bạn với các điều khoản tương ứng. Ngoài ra, Bạn hiểu và chấp nhận rằng bản điều khoản sử dụng này có thể được sửa đổi, bổ sung tại bất cứ thời điểm nào bởi quyết định của Công ty mà không cần tham khảo trước ý kiến của bất cứ người dùng nào nhằm mục đích đảm bảo việc vận hành TOPI đáp ứng quy định của pháp luật theo từng thời kỳ và quy định nội bộ của Công ty. Những thay đổi, cập nhật, bổ sung của Bản điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi Người dùng đồng ý tiếp tục sử dụng TOPI.

 Trong trường hợp có bất cứ sai phạm hoặc tranh chấp nào phát sinh từ việc bạn không thực hiện đúng và đủ các thỏa thuận dưới đây, bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Công ty, bên thứ ba có quyền lợi liên quan hoặc trước pháp luật.

PHẦN 2: CÁC ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

I. CÁC TỪ VIẾT TẮT

1. Điều khoản sử dụng: Là bản Điều khoản sử dụng này, được xây dựng để áp dụng đối với tất cả người dùng có truy cập, tham gia sử dụng các dịch vụ trên TOPI.

2. Hợp đồng: Là thỏa thuận giữa Khách hàng và Công ty ký kết thông qua hệ thống kết nối của TOPI để xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự theo mong muốn của hai bên. Để đảm bảo tính hợp pháp của các giao dịch dân sự được xác lập và thực hiện qua hệ thống TOPI, Công ty yêu cầu Bạn sử dụng mẫu Hợp đồng do Công ty cung cấp.

 3. “Người dùng” hoặc “Bạn”: là bất cứ người dùng nào có truy cập, sử dụng TOPI.

4. “Khách hàng” là Người dùng truy cập, sử dụng TOPI và giao kết Hợp đồng với Công ty thông qua TOPI .

5. “Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

6. “Dữ liệu cá nhân cơ bản” bao gồm:

a.    Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

b.    Ngày, tháng, năm sinh;

c.    Giới tính;

d.    Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

e.    Quốc tịch;

f.    Hình ảnh của cá nhân;

g.    Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số mã số thuế cá nhân, hình ảnh căn cước công dân/chứng minh nhân dân

h.    Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

i.    Thông tin về địa chỉ thư điện tử;

j.    các thông tin gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể khác theo quy định của pháp luật

7.    “Dữ liệu cá nhân nhạy cảm” là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân gồm:

a.     Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

b.     thông tin về tài khoản thanh toán, thông tin về thẻ ghi nợ, thông tin về tài sản đầu tư, thông tin về giao dịch ngân hàng;

c.     Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

d.     Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định.

8. “Tài khoản hoạt động” Là tài khoản của Người dùng được đăng ký trên TOPI, tuân thủ các điều kiện, trình tự, chính sách đăng ký Người dùng theo từng thời kỳ do Công ty ban hành.

9. “Xử lý dữ liệu cá nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

10. “Xử lý dữ liệu cá nhân tự động” là hình thức xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện bằng phương tiện điện tử nhằm đánh giá, phân tích, dự đoán hoạt động của một con người cụ thể, như: thói quen, sở thích, mức độ tin cậy, hành vi, địa điểm, xu hướng, năng lực và các trường hợp khác.

11. “Giao dịch” là toàn bộ các thao tác mà Khách hàng thực hiện trên TOPI thông qua các chức năng, tính năng quản lý mà Công ty xây dựng và phát triển.

12. “Đơn vị Cung Cấp” là các doanh nghiệp, tổ chức được thành lập và có chức năng hoạt động kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi lĩnh vực kinh doanh tới Người dùng thông qua sự hỗ trợ tiếp cận của TOPI.

13. “Biện pháp xác thực” là các yếu tố xác thực mà Công ty sử dụng để xác thực định danh người dùng bao gồm nhưng không giới hạn mật khẩu sử dụng một lần (One-Time Password), mật khẩu, đặc điểm sinh trắc học và các biện pháp xác thực khác được phép thực hiện theo quy định của pháp luật.

14. “Sản phẩm Tích Lũy” là sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp tới Khách hàng trên TOPI theo quy định tại Hợp đồng giữa Khách hàng và Công ty.

15.Tài chính cá nhân” là tính năng của ứng dụng TOPI do Công ty sáng tạo, phát hành nhằm cung cấp cho Người dùng các tiện ích để tự lập Kế hoạch tài chính cho các mục tiêu đầu tư, nhận biết mức độ Chấp nhận rủi ro tài chính của cá nhân và quản lý hiệu quả Tài sản tài chính, xây dựng lộ trình tăng trưởng tài chính cá nhân bền vững.

16. “Sản phẩm Hợp tác” là các sản phẩm, dịch vụ mà Người dùng được Công ty hỗ trợ tiếp cận trên TOPI và được cung cấp bởi Đơn vị Cung Cấp. Người dùng sẽ tuân theo chính sách, thỏa thuận giao kết giữa Người dùng và Đơn vị Cung Cấp. TOPI sẽ giới thiệu tới Người dùng các Sản phẩm Hợp tác tùy theo từng thời điểm phát hành và được công bố trên TOPI.

II. CÁC QUY ĐỊNH CẤM

1. Công ty nghiêm cấm hoạt động truyền đưa, cung cấp các nội dung vi phạm pháp luật/vi phạm thuần phong mỹ tục trên trang web, ứng dụng TOPI của Công ty.

2. Công ty nghiêm cấm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm các quy định của bản Điều khoản sử dụng này trên trang web, ứng dụng TOPI của Công ty.

3. Công ty nghiêm cấm thực hiện các hành vi gian lận, lừa đảo, cung cấp thông tin sai sự thật, mạo danh, lừa đảo trên trang web, ứng dụng TOPI của Công ty.

III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIAO DỊCH TRÊN TOPI

1. Quy định chung đối với toàn bộ Người dùng

1.1. Để sử dụng Sản phẩm Tích Lũy trên TOPI, Người dùng phải đáp ứng các điều kiện để trở thành Người dùng của TOPI do Công ty quy định và điều chỉnh tùy từng thời điểm bao gồm nhưng không giới hạn ở cá nhân phải từ mười tám tuổi (18) tuổi trở lên và mang quốc tịch Việt Nam.

1.2. Phải Cung cấp đầy đủ, chính xác và không gian dối các Dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình đăng ký và xác thực tài khoản Người dùng, giao kết Hợp đồng để sử dụng Sản phẩm Tích Lũy, đồng ý chia sẻ Dữ liệu cá nhân cho Đơn vị Cung Cấp và chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác của các thông tin mà Người dùng cung cấp và đồng ý chia sẻ.

1.3. Được sửa đổi, cập nhật theo thông tin chính xác mỗi khi có thay đổi thông tin về Dữ liệu cá nhân của mình trên TOPI trong suốt quá trình sử dụng với điều kiện tuân theo hướng dẫn, quy trình của Công ty.

1.4 Được chủ động lựa chọn các giao dịch phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình để thực hiện việc hợp tác với Công ty thông qua Hợp đồng đã giao kết hoặc tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Đơn vị Cung Cấp phát hành.

1.5. Thông báo và yêu cầu ban quản trị trang xử lý các hành vi vi phạm trên TOPI khi có chứng cứ hợp lệ.

1.6. Tự bảo mật tài khoản đã được tạo của mình thông qua chức năng quản lý quyền riêng tư và các thiết lập ứng dụng mà TOPI đưa ra, không chia sẻ mật khẩu cho bất cứ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình. Trong trường hợp Người dùng tự làm mất mật khẩu của mình dẫn tới thiệt hại, tổn thất cho TOPI thì Người dùng phải chịu trách nhiệm bồi thường hoàn toàn cho TOPI và tự chịu thiệt hại, rủi ro trước pháp luật.

1.7. Người dùng chịu trách nhiệm và miễn trừ toàn bộ trách nhiệm cho Công ty về việc sử dụng hoặc hoạt động trên tài khoản hoạt động trước pháp luật. Bất kỳ hoạt động gian lận, lừa gạt hoạt động bất hợp pháp khác có thể là căn cứ cho phép Công ty tạm ngừng tài khoản hoạt động hoặc chấm dứt, phong tỏa tài khoản hoạt động, giao dịch được cung cấp cho Người dùng và/hoặc Khách hàng.

1.8. Tuân thủ thỏa thuận cung cấp và sử dụng của Công ty và các quy định chung của pháp luật, không tạo điều kiện, tiếp tay hoặc khuyến khích bất cứ hành vi nào vi phạm chính sách sử dụng này của Công ty hoặc vi phạm quy định của pháp luật.

1.9. Người dùng không sử dụng giao dịch cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào.

1.10. Tùy vào từng giao dịch cụ thể trên TOPI Người dùng được yêu cầu phải thực hiện các Biện pháp xác thực trước khi tiến hành thực hiện giao dịch.

1.11. Trong quá trình đánh giá khẩu vị rủi ro để đưa ra phân loại hồ sơ rủi ro của tài chính cá nhân Người dùng/Khách hàng đảm bảo trả lời chính xác và sát nhất các câu hỏi do TOPI đưa ra để đạt hiệu quả tốt nhất.

1.12. Nhằm hỗ trợ Người dùng/Khách hàng tự xây dựng các mục tiêu đầu tư và đưa ra những khuyến nghị đầu tư hiệu quả, Người dùng/Khách hàng cần kê khai và cung cấp các thông tin, số liệu theo yêu cầu của hệ thống phần mềm ở phần tính năng Kế hoạch tài chính để hệ thống có thể xử lý và đánh giá dữ liệu chính xác.

1.13. Thực hiện các giao dịch trên TOPI theo đúng và phù hợp với hướng dẫn của Công ty tại từng thời điểm đã được công bố trên TOPI hoặc thông báo tới Tài khoản hoạt động.

2. Quy định đối với Khách hàng

Ngoài việc tuân thủ các quy định cho Người dùng nói chung thì Khách hàng có các quyền và nghĩa vụ sau:

2.1. Được Công ty hướng dẫn các điều kiện, thủ tục tìm kiếm và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm phù hợp với nhu cầu của Khách hàng.

2.2. Được sử dụng các dịch vụ Cổng thông tin, dịch vụ tư vấn quản lý, và các tiện ích khác trên TOPI do Công ty cung cấp nhằm mục đích tìm kiếm, tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Công ty hoặc Đơn vị Cung Cấp phát hành và giao kết, thực hiện các giao dịch, Hợp đồng phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình.

2.3. Được sử dụng tiện ích Tài chính cá nhân trên TOPI để có lộ trình tăng trưởng tài chính và tự do tài chính của cá nhân, lập các mục tiêu mua sắm và nhận được khuyến nghị đầu tư thông minh, hiệu quả, bền vững với tài sản hiện có.

2.4. Được tiếp cận, cung cấp Sản phẩm Tích Lũy bởi Công ty và các Sản phẩm, Dịch vụ khác từ các Đơn vị Cung Cấp thông qua TOPI tại từng thời điểm.

2.5. Tài khoản ngân hàng của Khách hàng cung cấp cho Công ty là tài khoản thuộc sở hữu và đứng tên của Khách hàng mà Khách hàng sẽ nhận lại tiền góp vốn sẽ rút về và các khoản lợi nhuận được hưởng từ việc hợp tác kinh doanh với Công ty.

2.6. Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước Công ty và trước pháp luật về các Hợp đồng, giao dịch mà mình ký kết, tham gia thông qua hệ thống của TOPI.

2.7. Thanh toán cho Công ty các loại phí (nếu có) theo quy định của Công ty và Hợp đồng giữa các bên.

3. Quy định đối với Công ty

3.1. Công ty có quyền thay đổi những Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tính năng nào của TOPI vào bất kỳ thời điểm nào nhằm mục đích vận hành TOPI đáp ứng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

3.2. Công ty không bảo đảm và đưa ra bất kỳ cam kết đối với bất kỳ khoản lợi nhuận nào cho Người dùng khi thực hiện các Giao dịch và sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Đơn vị Cung Cấp phát hành thông qua TOPI.

3.3. Người dùng sau khi xóa Tài khoản hoạt động có thể tiếp tục thực hiện giao dịch với Đơn Vị Cung Cấp do Công ty kết nối thông qua các nền tảng thuộc sở hữu và vận hành trực tiếp bởi các Đơn vị Cung Cấp.

3.4. Kết quả hoạt động đầu tư không phải do Công ty quản lý, kiểm soát hay thực hiện.

3.5. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào đối với Điều khoản sử dụng này gây ra bởi các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công ty.

3.6. Công ty không chịu trách nhiệm đối với Chính sách sử dụng sản phẩm, Dịch vụ khác do Đơn vị cung cấp phát hành và các vấn đề khác theo quy định của Đơn vị Cung Cấp hoặc thỏa thuận được ký kết giữa Người dùng và Đơn vị Cung Cấp.

3.7. Công ty có quyền đề xuất đến Người dùng các giao dịch, sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị Cung Cấp dựa theo nhu cầu của Người dùng khi đăng ký hoặc khi Người dùng đã đồng ý tiếp nhận.

3.8. Được phép chấm dứt hợp tác, khóa Tài khoản hoạt động của Khách hàng nếu Khách hàng vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Điều khoản sử dụng này, Hợp đồng đã ký. Tại thời điểm Công ty gửi thông báo chấm dứt hợp tác và Tài khoản hoạt động đã bị khóa, Công ty không chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan tới Tài khoản hoạt động đã khóa.

3.9. Những thông tin hiển thị trên TOPI có liên quan đến các Đơn vị Cung cấp, dịch vụ và sản phẩm của họ đều dựa vào thông tin và dữ liệu Công ty thu thập và được phép cung cấp từ Đơn vị Cung cấp và Thông Tin Cá Nhân Người dùng cung cấp thông qua TOPI. Vì vậy, Công ty không chịu bất kì trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào về tính chính xác, hợp lệ hoặc đúng đắn của thông tin so sánh, cũng như không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kì lỗi, sai sót hoặc thiếu sót nào về các thông tin này.

3.10. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm phát sinh trong trường Hợp Người dùng/Khách hàng không thực hiện các giao dịch, thay đổi, cập nhật thông tin trên TOPI theo đúng và phù hợp với chỉ dẫn của Công ty tại từng thời điểm được công bố trên TOPI hoặc thông báo vào hòm thư điện tử, Tài khoản hoạt động, cuộc gọi hoặc các phương thức hợp lệ khác.

3.11. Được quyền tù chối hoặc hủy giao dịch, thay thế bằng giao dịch mặc định khác trong trường hợp Người dùng/Khách hàng thực hiện các giao dịch không đúng hoặc không phù hợp với hướng dẫn của Công ty.

3.12. Được quyền khóa hoặc hạn chế một số tính năng của Tài khoản hoạt động khi xảy ra sự cố kỹ thuật trên TOPI hoặc sự cố kỹ thuật xuất phát từ hệ thống của Bên thứ ba kết nối với TOPI hoặc sự cố chuyển nhầm tiền, thực hiện sai giao dịch từ Khách hàng để kiểm tra và rà soát giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa khả năng xảy ra rủi ro, gian lận, giả mạo, không hợp pháp và có các biện pháp ngăn chặn việc lợi dịch giao dịch, dịch vụ thanh toán cho các hoạt động phạm pháp, rửa tiền, tài trợ khủng bố, sử dụng tài sản trái phép, chiếm giữa trái phép tài sản… Ngay sau khi việc xử lý sự cố kỹ thuật hoặc rà soát giao dịch hoàn thành, TOPI phải dỡ bỏ phong tỏa hoặc hạn chế tính năng Tài khoản cho Khách hàng.

3.13. Trong bất cứ trường hợp nào, Công ty đều có quyền hạn chế sử dụng Tài khoản hoạt động của Khách hàng (bao gồm cả việc phong tỏa tạm thời Tài khoản hoạt động) bằng một thông báo trước bằng thư gửi vào hòm thư điện tử, tin nhắn, cuộc gọi hoặc thông báo công khai trên TOPI, Thông báo tại mục “Thông báo” của Tài khoản hoạt động của Khách hàng để đảm bảo hoạt động của Khách hàng trên TOPI tuân thủ quy định pháp luật. Ngay sau khi xác minh hoặc không có dấu hiệu vi phạm, TOPI khôi phục lại tính năng Tài khoản cho Khách hàng hoạt động bình thường.

4. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Đối với các tranh chấp giữa bạn và người dùng khác trên TOPI, các khiếu nại về chính sách của Công ty, Công ty sẽ áp dụng cơ chế để giải quyết như sau:    

4.1.    Khi bạn đăng ký tạo Tài khoản hoạt động và được Công ty cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ các giao dịch trên TOPI thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.  

4.2.    Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ Điều khoản sử dụng này phải được thực hiện trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm. Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và bồi thường chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản.  

4.3.    Đối với tranh chấp giữa bạn với người dùng khác trên TOPI hoặc giữa bạn với Công ty, Công ty sẽ căn cứ vào các thông tin ghi nhận trên hệ thống để giải quyết. Theo đó, Công ty sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đã cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định.  

4.4.    Trong trường hợp một hoặc một số nội dung của Điều khoản sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, nội dung đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Điều khoản sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

PHẦN 3: CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1. Quyền của Người dùng đối với hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân

1.1    Người dùng được biết về hoạt động xử lý dữ liệu (bao gồm cả xử lý dữ liệu tự động) đối với các Dữ liệu cá nhân của mình được quy định tại Điều khoản sử dụng này và/hoặc theo thông báo của TOPI mà Người dùng xác nhận đã đọc, hiểu và thực hiện các thao tác để tiếp tục đồng ý hoạt động xử lý dữ liệu.

1.2    Người dùng được quyền truy cập vào mục Tài khoản hoạt động của mình để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa lại các Dữ liệu cá nhân.

1.3    Người dùng được quyền rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân, phản đối xử lý dữ liệu hoặc yêu cầu Công ty cung cấp Dữ liệu cá nhân của bản thân mình bằng việc liên hệ trực tiếp với Công ty thông qua thông tin liên hệ hỗ trợ chăm sóc khách hàng trên TOPI để gửi yêu cầu.

1.4    Người dùng có thể yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân mà Công ty đã thu thập bằng cách lựa chọn tính năng Xóa tài khoản được Công ty cung cấp trên TOPI và tham khảo các bước thực hiện theo hướng dẫn của Công ty đã công bố trên TOPI.  

1.5    Người dùng được quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu Công ty bồi thường thiệt hại khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình quy định tại Điều khoản sử dụng này.

1.6    Người dùng có quyền tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình theo quy định của Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan và/hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương pháp bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Bộ luật dân sự.

1.7    Các quyền khác theo quy định của pháp luật

2. Nghĩa vụ của Người dùng

2.1    Tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu Công ty, Đơn vị Cung Cấp có liên quan bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình.

2.2    Tôn trọng, bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Người dùng khác trên TOPI.

2.3    Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ liệu cá nhân của Người dùng.

2.4    Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

2.5    Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

3. Sự đồng ý của Người dùng đối với hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại TOPI

Sự đồng ý của Người dùng đối với hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại TOPI được thể hiện bằng việc Người dùng đã đánh dấu vào ô Đồng ý và nhấn nút để xác nhận đã đọc, hiểu với nội dung Chính sách bảo vệ Dữ liệu cá nhân quy định tại Điều khoản sử dụng này và/hoặc nhấn nút Đồng ý để tiếp tục với các nội dung thông báo xử lý dữ liệu mà Công ty hiển thị trên màn hình khi sử dụng TOPI.

4. Quyền và nghĩa vụ của Công ty đối với hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân

4.1    Sử dụng, xử lý Dữ liệu cá nhân của Người dùng tuân theo quy định tại Điều khoản sử dụng này và pháp luật có liên quan.

4.2    Có kênh thông tin nhận liên hệ từ Người dùng khi Người dùng gửi các yêu cầu liên quan về Dữ liệu cá nhân theo quy định tại Mục 1 Điều khoản sử dụng này.

4.3    Bảo mật Dữ liệu cá nhân của Người dùng theo quy định tại Điều khoản này và pháp luật có liên quan.

4.4    Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ Dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

4.5    Chịu trách nhiệm trước Người dùng về các thiệt hại do quá trình xử lý Dữ liệu cá nhân gây ra.

4.6    Xóa Dữ liệu cá nhân của Người dùng sau khi kết thúc xử lý dữ liệu hoặc theo yêu cầu của Người dùng trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc Công ty phải lưu trữ cho mục đích phòng chống gian lận, giả mạo Tài khoản hoạt động Người dùng và giải quyết các vấn đề liên quan tới Hợp đồng.

4.7    Chịu trách nhiệm trước Người dùng về các thiệt hại do quá trình xử lý Dữ liệu cá nhân gây ra.

4.8    Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

5. Thu thập Dữ liệu cá nhân

5.1    Công ty thu thập các Dữ liệu cá nhân của người dùng theo quy định tại Điều khoản sử dụng này, tuân thủ quy định của pháp luật.  

5.2    Công ty thu thập Dữ liệu cá nhân Người dùng theo các phương pháp sau đây:

5.2.1    Người dùng cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Công ty bằng cách điền/nhập dữ liệu vào mẫu đăng ký tạo tài khoản hoạt động hoặc các biểu mẫu khác được hiển thị khi Người dùng sử dụng các tính năng của TOPI.

5.2.2    Người dùng cung cấp trực tiếp cho Công ty thông qua các kênh thông tin liên hệ hỗ trợ chăm sóc khách hàng của Công ty hoặc tham gia các chương trình khuyến mại, cuộc thi, sự kiện do Công ty tổ chức hay tương tác trên các kênh, mạng xã hội của Công ty dành riêng cho Người dùng.

5.2.3    Sử dụng các giải pháp, chức năng sinh trắc học để nhận diện cá nhân

5.2.4    Thông qua các tính năng, chức năng của phần mềm, website, ứng dụng TOPI bao gồm nhưng không giới hạn thông tin giao dịch, thông tin thanh toán, thông tin thiết bị, hành vi tương tác, sử dụng các sản phẩm trên TOPI, thông tin giao tiếp trong phần mềm giao tiếp, chăm sóc khách hàng của TOPI…

5.2.5    Điền/gửi/nhập thông tin vào các cuộc khảo sát khi sử dụng tính năng Tài chính cá nhân

5.2.6    Từ các đối tác chuyển đến TOPI phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành như các đối tác cung cấp dịch vụ tiếp thị, truyền thông, các đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức tín dụng, các công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ…

6. Sử dụng, Xử lý Dữ liệu cá nhân

6.1    Công ty đảm bảo các Dữ liệu cá nhân được thu thập của Người dùng được sử dụng, xử lý theo đúng các Điều khoản sử dụng này và theo quy định của pháp luật.

6.2    Công ty có thể sử dụng, kết hợp và xử lý Dữ liệu cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau đây (“Mục Đích”):

6.2.1    Xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện, nhu cầu sử dụng Sản phẩm Hợp tác được cung cấp bởi các Đơn vị Cung cấp bằng cách gửi các Dữ liệu cá nhân mà Người dùng đã cung cấp cho Công ty tới Đơn vị Cung cấp mà Công ty đã giao kết Hợp đồng.

6.2.2    Xác minh danh tính Người dùng, xác thực thông tin cá nhân bằng cách sử dụng các giải pháp/tính năng định danh khách hàng điện tử và/hoặc giải pháp xác thực hợp lệ khác

6.2.3    Đề xuất và cung cấp các Sản phẩm Hợp tác của Đơn vị Cung Cấp, Sản phẩm Tích Lũy cho Người dùng

6.2.4    Giới thiệu về dịch vụ, tính năng mới của TOPI

6.2.5    Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng trên TOPI

6.2.6    Tiếp thị, quảng cáo cho TOPI và các Đơn vị Cung cấp và/hoặc các đơn vị quảng cáo, tiếp thị, marketing, xúc tiến thương mại

6.2.7    Giới thiệu về các chương trình khuyến mại, chương trình truyền thông, sản phẩm, dịch vụ trên TOPI

6.2.8    Hỗ trợ việc ký kết, thực hiện Hợp đồng, giao dịch trên TOPI

6.2.9    Hỗ trợ các giao dịch trên TOPI

6.2.10    Quản lý hoạt động của Người dùng, quản trị tài khoản Người dùng trên TOPI

6.2.11    Giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi Người dùng sử dụng TOPI

6.2.12    Đánh giá, nghiên cứu, đo đạc mức độ phù hợp, quan tâm giữa các hành vi tiêu dùng cũng như hoạt động của bạn với các sản phẩm/dịch vụ trên TOPI cũng như của các Đơn vị Cung Cấp hoặc đối tác khác của Công ty nhằm xây dựng sản phẩm/dịch vụ mới của Công ty trên TOPI cũng như của các Đơn vị Cung Cấp/đối tác mà Công ty có liên kết hoặc hợp tác mà Công ty cho rằng sẽ phù hợp với nhu cầu của Bạn.

6.2.13   Ngăn chặn những hoạt động gian lận, giả mạo, gây thiệt hại tài sản của Khách hàng và Công ty và vi phạm pháp luật tại TOPI.

7. Chuyển giao, tiết lộ Dữ liệu cá nhân

Công ty sẽ chia sẻ Dữ liệu cá nhân với các bên khác nhau nhằm thực hiện các Mục Đích bao gồm:

7.1    Với Công ty và các đơn vị chủ quản, đơn vị thành viên, công ty mẹ hoặc cổ đông có thẩm quyền liên quan tới hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ của TOPI

7.2    Với Đơn vị Cung cấp

7.3    Các đơn vị cung cấp dịch vụ quảng cáo, tiếp thị, truyền thông hoặc sở hữu nền tảng tiếp thị, liên kết

7.4    Các đơn vị trung gian thanh toán, ngân hàng thương mại mà Người dùng hoặc Công ty có tài khoản thanh toán thực hiện các hoạt động nạp/rút tiền tích lũy

7.5    Các đơn vị tư vấn, nghiên cứu thị trường

7.6    Các đơn vị xử lý dữ liệu đã ký Hợp đồng với Công ty

7.7    Các đơn vị cung cấp dịch vụ tin nhắn

7.8    Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

8. Lưu trữ, xóa Dữ liệu cá nhân

8.1    Dữ cá nhân sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu và được sao chép lại định kỳ, hệ thống sẽ tiến hành mã hóa đối với các Dữ liệu cá nhân nhạy cảm để đảm bảo các thông tin này được bảo mật.  

8.2    Dữ liệu cá nhân được Công ty lưu trữ trong suốt thời gian Người dùng sử dụng TOPI, sau khi Tài khoản hoạt động bị khóa, xóa do vi phạm, gian lận, giả mạo hoặc trong suốt quá trình xử lý dữ liệu và được bảo mật theo quy định của pháp luật.

8.3    Công ty không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Người dùng, như các trường hợp người dùng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

8.4    Công ty tiến hành xóa dữ liệu sau khi có yêu cầu của Người dùng với toàn bộ Dữ liệu cá nhân đã thu thập được hoặc sau khi hoàn thành mục đích xử lý dữ liệu hoặc Dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho Mục Đích trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc Công ty phải lưu trữ cho mục đích phòng chống gian lận, giả mạo Tài khoản hoạt động Người dùng đối với các Dữ liệu liên quan tới Tài khoản hoạt động vi phạm, gian lận, giả mạo và giải quyết các nghĩa vụ liên quan tới Hợp đồng.

8.5    Thời gian lưu trữ thông tin: 02 năm – 10 năm tùy loại thông tin được lưu trữ và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

9. Chuyển Dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Nhằm mục đích xử lý dữ liệu cá nhân tại mục 6 Điều khoản sử dụng này Công ty có thể cần chuyển Dữ liệu cá nhân của Người dùng cho các Bên được đề cập tại Mục 7 Điều khoản sử dụng này được đặt vị trí ở các quốc gia khác ngoài lãnh thổ Việt Nam. Khi thực hiện việc cung cấp/chia sẻ dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, Công ty sẽ yêu cầu bên tiếp nhận đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Khách hàng được chuyển giao cho Bên tiếp nhận sẽ bảo mật và an toàn, tuân thủ các yêu cầu của pháp luật Việt Nam hiện hành.

10. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của Người dùng được xử lý ngay khi được thu thập vào hệ thống của Công ty và/hoặc đối tác của Công ty và/hoặc bên thứ ba có liên quan tới hoạt động xử lý dữ liệu của Công ty cho tới khi Người dùng hoặc Công ty hoàn thành mọi nghĩa vụ cho Bên còn lại liên quan tới Hợp đồng và Người dùng có yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân hoặc rút lại sự đồng ý. Người dùng hiểu và đồng ý rằng đối với hoạt động xử lý dữ liệu nhằm mục đích ngăn chặn và xử lý hành vi gian lận, giả mạo, vi phạm pháp luật của Tài khoản hoạt động của Người dùng, báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật từng thời kỳ và/hoặc quy định nội bộ của Công ty mà không bị giới hạn theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Điều khoản sử dụng này.

PHẦN 4: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

1. Mối liên hệ với các trang khác

Website https://www.topi.vn và ứng dụng TOPI có thể chứa những liên kết hoặc thông tin của một số trang web, ứng dụng bên thứ ba. Những liên hệ này chỉ được cung cấp như một tiện lợi cho người sử dụng không bao gồm xác nhận cũng như không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến độ tin cậy, sự chính xác của bất cứ nội dung nào trên các trang web, ứng dụng của bên thứ ba. bạn đồng ý và hiểu rằng khi quyết định truy cập những trang web của bên thứ ba có thể sẽ phải chịu bất cứ thiệt hại, tổn thất nào bị gây ra liên quan tới việc sử dụng hay sự tin tưởng vào bất cứ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào sẵn có hoặc thông qua trang web, ứng dụng đó.

2. Khước từ đảm bảo

2.1. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với Công ty từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web, ứng dụng từ bên thứ ba. Công ty không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web, ứng dụng bên thứ ba và không có trách nhiệm với bất kỳ:

2.1.1. Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web, ứng dụng;

2.1.2. Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web, ứng dụng;

2.1.3. Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp nào hoặc tấn công mạng tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính được lưu trữ trong đó;

2.1.4. Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web, ứng dụng của chúng tôi bởi bên thứ ba;

2.1.5. Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web, ứng dụng.

2.1.6. Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web, ứng dụng của chúng tôi;

2.1.7. Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên trang web, ứng dụng mà không thông qua dịch vụ tư vấn, giới thiệu và sự xác thực của Công ty.

 

 

 

 

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI

icon-messenger